Gebruiksvoorwaarden 


​​​​​​​Gebruiksvoorwaarden

Het volgende regelt de gebruiksvoorwaarden van het boekingsplatform vidavilla.com (hierna: platform).

§ 1 Algemeen
De exploitant van het platform vidavilla.com is VidaVilla.com B.V., Dr. Nuyensstraat 86, 1617 KE Westwoud, Nederland.
Op het platform worden vakantiewoningen, vakantieappartementen en andere vergelijkbare objecten (hierna: aanbiedingen) van verschillende aanbieders aangeboden voor accommodatiedoeleinden uitsluitend in de vrijetijdssector. Het platform zelf stelt geen aanbiedingen beschikbaar.
Eindgebruikers (hierna: Gebruikers) kunnen via het platform aanbiedingen selecteren en via het platform een boekingsaanvraag bij de aanbieders indienen.
Het platform fungeert slechts als tussenpersoon. Contracten worden uitsluitend gesloten tussen de aanbieder en de Gebruikers.

§ 2 Toepassingsgebied
a.    De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform in de versie die geldig is op het moment dat de website wordt opgevraagd. Afwijkende voorwaarden van de gebruiker worden niet erkend, tenzij de platformexploitant uitdrukkelijk met hun geldigheid heeft ingestemd.
b.    Het aanbod van het platform is uitsluitend gericht op consumenten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Boekingen door minderjarigen zijn ongeldig.
c.    Een Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn en die meerderjarig is (ouder dan 18 jaar).

§ 3 Diensten
a.    Als technische dienstverlener biedt vidavilla.com het platform waarop aanbieders hun aanbiedingen kunnen plaatsen en gebruikers naar aanbiedingen kunnen zoeken.
b.    Aanbieders plaatsen hun aanbiedingen op het platform in overeenstemming met de samenwerkings- en licentieovereenkomsten. Aanbieders kunnen zelfstandig foto's, prijzen en andere informatie over het aanbod plaatsen en zijn verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie.
c.    Het platform biedt Gebruikers verschillende zoek- en filterfuncties om Gebruikers te helpen bij het zoeken en het vinden van geschikte aanbiedingen. Aanbiedingen van particuliere aanbieders worden als eerste weergegeven, gevolgd door de vakantieaccommodatie van de aanbieder met het grootste aanbod.
gevolgd door het aanbod van de aanbieder met het eerstvolgende grootste aanbod. 
d.    Het gebruik van het platform is gratis voor Gebruikers. Aanbieders betalen een commissie wanneer een contract wordt afgesloten. In het geval van een boeking van een privévakantiehuis vindt de afrekening tussen de platformexploitant en de aanbieder plaats via een advertentievergoeding.
e.    Het platform is geen contractuele partner bij het afsluiten van een boeking en is geen contractuele partij tussen de gebruiker en de aanbieder. In geen geval komt er een reiscontract of een vergelijkbaar soort contract tot stand.
f.    Het gebruik van het platform is gratis voor Gebruikers.
g.    In geval van onderhoudswerkzaamheden of dergelijke kan de toegang tot de website tijdelijk gedeactiveerd of beperkt worden.

§ 4 Reservering en betaling
a.    Na een succesvolle zoekopdracht kan een aanbieding worden geselecteerd. Het platform biedt de mogelijkheid om de beschikbaarheid van een object weer te geven en een gewenste periode te selecteren. Na de selectie wordt de prijs voor het boeken van het geselecteerde object weergegeven. De gebruiker voert zijn/haar persoonlijke gegevens in en kan de boeking controleren voordat hij/zij de boekingsaanvraag verstuurt.
b.    De boekingsaanvraag wordt naar de aanbieder gestuurd. De ontvangstbevestiging van de boeking wordt samen met de acceptatie van de boeking direct na verzending per geautomatiseerde e-mail van de aanbieder verzonden. Het boekingscontract is onderworpen aan de contractvoorwaarden die de aanbieder in het aanbod vermeldt in de versie die geldig is op het moment van de boeking; dit geldt met name ook voor het annulerings- en herroepingsrecht van de Gebruikers. Door het versturen van de boeking gaat de Gebruikers akkoord met de contractuele voorwaarden van de aanbieder. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres. Het platform is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van een onjuist e-mailadres door Gebruikers.
c.    De bevestigingsmail bevat alle reserveringsgegevens en betalingsinformatie. Betaling van de huurprijs kan plaatsvinden via de door de aanbieder verstrekte betalingsmogelijkheden.
d.    Betalingen worden rechtstreeks aan de aanbieder gedaan. Er worden geen betalingen gedaan via het platform.
e.    Het platform is geen contractuele partner bij het afsluiten van een boeking en wordt geen contractuele partij tussen de gebruiker en de aanbieder. Het platform kan geen informatie verstrekken over afgesloten boekingscontracten.

§ 5 Prijzen
a.    De prijzen worden vermeld in euro's. De door de aanbieder opgegeven prijzen zijn definitieve prijzen en inclusief de toepasselijke wettelijke btw en eventuele bijkomende kosten. Verbruiksafhankelijke bijkomende kosten kunnen apart gefactureerd worden. Er kunnen extra kosten, zoals toeristenbelasting (lokale belasting of toeristenbelasting) ontstaan, die voor rekening van de Gebruikers zijn. Alleen de aanbieder is verantwoordelijk voor de correcte presentatie van de prijzen.
b.    In principe worden de gemiddelde prijzen per nacht weergegeven voor het object tijdens het zoeken. De prijzen per nacht verschillen afhankelijk van de periode en het aantal personen. Na het selecteren van een boekingsperiode wordt de huurprijs voor de geselecteerde boekingsperiode getoond.
c.    Aanbieders kunnen de op het platform getoonde prijzen dagelijks bijwerken. Gebruikers hebben geen recht op een eerdere, lagere prijs.
d.    Het platform garandeert de juistheid van de prijzen niet.

§ 6 Plichten van de Gebruikers
a.    Gebruikers zijn verplicht om alle gegevens op juistheid en volledigheid te controleren voordat zij een boeking voltooien. Gebruikers zijn aansprakelijk voor de juistheid van hun eigen informatie.
b.    Gebruikers zijn verplicht om de juistheid van de prijzen en andere informatie te controleren na ontvangst van de bevestigingsmail van de aanbieder. In geval van afwijkingen moeten Gebruikers de aanbieder onmiddellijk informeren, uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de bevestiging.

§ 7 Annuleringen
Annuleringen kunnen alleen bij de aanbieder zelf worden gedaan en alleen volgens de contractuele voorwaarden die van kracht waren op het moment van het afsluiten van het boekingscontract. In geen geval zal het platform annuleringen accepteren of verplicht zijn om aanbetalingen terug te betalen.

§ 8 Klachten over gebreken
a.    Klachten over gebreken moeten rechtstreeks aan de aanbieder worden gericht. Gebruikers moeten er rekening mee houden dat gebreken onmiddellijk aan de aanbieder gemeld moeten worden, waarbij een termijn gesteld moet worden voor het verhelpen van het gebrek/de gebreken.
b.    Het platform kan geen klachten over gebreken accepteren, is er niet aansprakelijk voor en is niet verantwoordelijk voor het verhelpen ervan.
c.    Eventuele aanspraken op vermindering van de boekingsprijs kunnen alleen tegen de aanbieder worden ingeroepen.

§ 9 Garantieclaims
Garantieclaims kunnen alleen tegen de aanbieder worden ingediend.

§ 10 Aansprakelijkheid
a.    Aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de gebruiker die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de platformexploitant of zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
b.    De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de weergaven en details van de aanbiedingen die op het platform worden geplaatst. De platformbeheerder heeft geen invloed op de informatie en details van de aanbiedingen en is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid ervan.

§ 11 Clausule van overmacht
a.    In geval van overmacht kan de platformbeheerder de goede werking van het platform niet garanderen.
b.    Onder overmacht vallen alle onvoorzienbare gebeurtenissen die - voor zover ze te voorzien waren - buiten de macht van de aanbieder of de deelnemer liggen. Dergelijke gebeurtenissen omvatten:
natuurrampen zoals overstromingen, stormvloeden, orkanen en ander zwaar weer op de schaal van een catastrofe, aardbevingen, blikseminslag, lawines en aardverschuivingen, brand, epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten (voor zover deze zijn uitgeroepen door de WHO of een publiekrechtelijke organisatie en zijn geclassificeerd op een gevaarniveau van ten minste "matig"),
oorlog of oorlogszuchtige omstandigheden, burgerlijke onrust, militaire of illegale machtsovername, officiële of overheidsbevelen, stakingen en uitsluitingen, brand, explosievenruiming of soortgelijke gebeurtenissen.
c.    Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, kan de werking van het platform beperkt zijn of uitvallen als gevolg van externe omstandigheden. Vorderingen tegen de exploitant van het platform als gevolg van foutieve doorgifte van boekingen leiden niet tot vorderingen tot schadevergoeding tegen de exploitant voor de duur van de gebeurtenis. Gebruikers zijn verplicht om de platformexploitant onmiddellijk, maar uiterlijk na 14 dagen, op de hoogte te stellen van de foutieve verzending van de boeking als de gebruikers willen vasthouden aan de boeking. Deze informatie moet schriftelijk per e-mail of per brief worden verstrekt, in elk geval op een manier die garandeert dat de platformexploitant de informatiebrief ontvangt. De gebruiker moet de platformexploitant schriftelijk op de hoogte stellen van de storing.
d.    Na ontvangst van de informatie over de onjuiste of mislukte boeking neemt de platformexploitant contact op met de leverancier om de boeking door te geven.
Door onvoorziene omstandigheden kan hij echter niet garanderen dat de aanbieder de boeking zal accepteren of dat het aangeboden object op de boekingsdatum beschikbaar zal zijn. De platformexploitant zal de aanbieder op de hoogte stellen van de onjuiste of mislukte boeking.
e.    Beide partijen, de exploitant van het boekingsplatform en User:in, verplichten zich alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen.

§ 12 Herroepingsrecht
Een herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend tegen de aanbieders in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van het contract.
In principe zijn reserveringscontracten voor hotelkamers of vergelijkbare accommodatie gedurende een bepaalde periode vrijgesteld van het herroepingsrecht.
Meer informatie over uw herroepingsrecht vindt u onder het herroepingsrecht.

§ 13 Informatie over gegevensverwerking
Gegevensbescherming is bijzonder belangrijk voor ons. Daarom vindt u ons gedetailleerde privacybeleid apart op onze homepage.

§ 14 Gedragscode
De platformexploitant heeft zich onderworpen aan de toetsingscriteria van Geprüfter Webshop, die u op internet kunt bekijken onder https://www.gepruefter-webshop.de/files/6815/2724/8502/Prüfkriterien_Stand_05.2018.pdf.

§ 15 Geschillenbeslechtingsprocedure (als de klant een consument is)
De EU-Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor online geschillenbeslechting. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

§ 16 Slotbepalingen
a.    Op het gebruik van het platform is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Als de gebruiker in het buitenland is gevestigd, blijven dwingende bepalingen of de bescherming die wordt geboden door het gerechtelijk recht van het betreffende land van domicilie van kracht en zijn deze dienovereenkomstig van toepassing. Als de gebruiker in het buitenland is gevestigd, is het Nederlands recht van toepassing.
b.    Als de klant een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de statutaire zetel van de platformexploitant.
c.    De platformexploitant heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.
d.    De tekst van het contract is beschikbaar in het Duits, Engels en Nederlands.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door de contractjuristen van TISKO Consulting GmbH ( www.Gepruefter-Webshop.de ) en vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Elk gebruik anders dan de contractuele overeenkomst of het kopiëren en onbevoegd gebruik van de teksten is niet toegestaan en vormt een inbreuk op het auteursrecht die wettelijk zal worden vervolgd.

​​​​​​​Gebruiksvoorwaarden Printversie